Nikolas
Zendoia

1941 (Aia)

Egile honen
beste liburuak

BERTSOA

Beranduko birigarroa

1998, Auspoa

Egan dijoa

2005, Auspoa

Nork bota ote digu lizar gaztea?

 

        Ni baserriko seme izanik, gure inguruetako zuaitz mota geienak ezagutzen ditut, noski. Baita maitatu eta mirestu ere. Eta orietako bat lizarra da. Nola ez, ba?

        Gu txikiak giņanean, baserri bakoitzaren jiran, bi edo iru lizar arbola baziran. Orduan zaarrak ziranak, kenduak izango dira. Eta orduan gazteak ziranak, gaur dexente zaartuak, ni bezela.

        Denok dakigu lizarra ez dala fruitu-arbola bat. Orretarako badira gure baserrietan gerezi, txermen, udare, muxarta, melokotoi eta abar.

        Lizarra berez egur zuria eta gogorra izanik, baserriko erreminta-kirten guztiak lizar-egurrez egindakoak izaten dira. San Joan bezperan, etxe atariko atearen ertzean ere, lizar-adartxoa bere gurutzearekin jartzeko oitura zan.

Kardantxilloak ere bere kabia lizar arbolan egingo zuen; ez, arbola zikiņa izan balitz.

        Nik betidanik diot lizarrari alako begirune berezi bat. Eta orain, berriz, altzariak egiten ditugu lizarrrarekin. Ez, gaiņera, nolanaikoak. Gaur egun arekin egiten dan altzaria garestia da. Ederra, bai.

        Nola ez nuen, ba, pena artuko, lizar gaztea etxe atarian ipurditik ebaki eta lurrean ikusi nuenean?

 

                Lizar gazte polit bat,

                bide-gurutzean,

                bagenuen etxetik

                gertu antzean.

                Landatutakoa ez,

                baizik pendizean,

                bere gisa sortua

                orma-babesean,

                bordaren atzean,

                iturri ertzean...

                Aurten maiatzean,

                ostoz berdetzean,

                norbaitek bota digu

                bart arratsean.

 

                Au da ez onartzea

                lizarraren diņa

                edo edukitzea

                buru ariņa.

                Damutu bear luke

                okerra egiņa:

                beretzat onik ez ta

                guretzako miņa.

                Ondoa ta zaiņa

                antxe daude baiņa

                falta aien gaiņa

                gordin ta liraiņa...

                Utsa, enbarazuan

                egon baziņa.

 

                Amar-amabi urte

                uste det direla

                oregano tartean

                erne ziņela.

                Dotorez dotorea,

                zimelez zimela,

                beti zure ondotik

                pasatzen giņela.

                Gauaz lo gaudela,

                bota zaituztela...

                Ekintza txepela.

                Baiņa, dena dela,

                biotzik ez duenak

                badu gibela.

 

                Lizarraren gerria

                ogeita bost ontza,

                zazpi bat metro luze,

                ez oso motza.

                Iņork ez degu entzun

                motor-zerra otsa.

                Erabiliak dauzka

                aizkora ta trontza,

                kirten eta ortza,

                tresneri zorrotza,

                Judasen morrontza,

                urrutian lotsa...

                Orain nun jarriko da

                gauean ontza?

 

                Kardantxilloak ere

                badute gupida:

                alboko intxaurrean

                zeuden begira

                iaz kabia egin

                zuten alderdira;

                oiek zuzen dabiltza

                garaitik garaira.

                Baiņa zure jira

                ikustean, di-da!,

                aire joan dira

                denak urrutira:

                lizar gazteak zutik

                dauden tokira.

 

                Aizkoldu zintuenak

                jokatu du lizun:

                norabide guztiak

                moztu zizkizun,

                lizarra izatea

                galerazi zizun.

                Zeure itzala ere

                desegin zitzaizun.

                Bera bazan bi zun;

                ongi neurtu nizun.

                Zer geratzen zaizun?

                Zuztar bat, lau asun.

                Ea barkazioa

                eskatzen dizun.

 

                Zertarako galdetu

                «gaizkillea nor da?»

                Ondoa oroigarri

                or izango da.

                Bere jira asunez

                dena jantziko da...

                Errespetagarria

                lizar aren ondra!

                Lekutxo bat or da,

                ordezkoa zor da.

                Jarri bearko da,

                berez ez dator-da.

                Zai daude iturria

                ta ardi-borda.

 

                Antziņako euskaldun

                gudari abillak

                armak omen zituzten

                lizar-makillak.

                Geroztik sega, maillu,

                aitzur-kirten pillak

                lizarrez egin dira;

                nunbait, austen zaillak.

                Ta San Joan illak,

                irudi umillak:

                ate-leiatillak

                jantzi ditu millak...

                Lizar gazterikan ez

                bota, mutillak.

 

Joxe Legarreta sarian, 2002an, 2. saria.

 

 

 

Kaxkagorri

 

        Kaxkagorri, sei urtean balkoian eduki genuen txoria zan. Izan ere, gure etxeko balkoian kaiola zaarren bat beti egon izan da, atea autsita-edo, bazter batean ez bada bestean. Eta txori kantariak noiznai etortzen zaizkigu. Kaiola barruan sartuta aurkitu izan ditugu. Ezin, ba, bialdu koitadu aiek!

        Orain daukaguna ere etorkiņa da: mixto gris bat. Eta zer kantaria bera!

        Ba, Kaxkagorri ere etorritakoa zan. Txori atsegiņa, eta asko zekiena. Zenbait txori izaten da zerbait nai duenean zalapartaka asten dana, beste askoren gisa. Kaxkagorri, ez. Ura, luma arrotuta, gaixo itxuran jarri oi zan.

        Noiz edo noiz, gerta zitekeen bearragatik orrela jarri bear izana. Baiņa orduan denetik eman eta mimoak egin bazitzaizkion, ederki ikasi zuen betirako. Noiz baiņatu nai zuen ere antzematen genion.

        Txoriek entzumena ere aundia dute, nere ustez. Sukaldean gaua pasatzen zuenean, goizean ni oetik altxatzearekin bat, txiiit egingo zuen. Nere mugimendu guztiak zaintzen zituen. Emazteari esan oi nion: «orain ere akordatu da, ba, alu ori!».

        Gutizi asko egiten niola ere egia da: otordu bakoitzeko, ogi-puxka; eguzkia zein balkoitan zegoen, ara eraman; otza bazan, tapatu... Kaiolako txoriek azkar antzematen dute errukia nork dien. Txoria bera asten bada zure pausoak zaintzen, ezer gutxi egingo dezu etxean bera akordatu gabe.

        Zenbat prosa idatzi nuen nik sukaldean arratseetan, eta zenbat bertso, bera kaiolan maai gaiņean nuela! Batzuetan, lagungarri oi nuen. Bestetan, sukaldeko trapu guztiak kaiola gaiņera botatzen nizkion, isilik egotearren. Baiņa beti lagun giņan.

        Emendik aurrerakoa, ondorengo bertso auetan agertzen da. Bertsoak, Andatzarraten jarri nituen 2003ko uztaillaren azkenean edo abuztuaren aurrenean, txoria Laurgain inguruan libre utzi ondoren. Saria ere irabazi zuten. Bertsoetan aipatzen dan Orixe saria, berriz, 2001ekoa da, «Iņude izan nintzan» saillarekin irabazi nuena.

 

                Orain dala sei urte,

                gutxi gorabeera,

                balkoian jasotako

                kaiola zaarrera,

                aterik gabe eta

                erdoituta bera,

                txori bat etorri zan

                bere barrenera,

                kantari atsegiņa,

                polita, gaiņera.

 

                Buztana txuri-beltza,

                burua gorria,

                ego-mutur oriak

                ta begi larria.

                Guk ez dakigu nundik

                ziņan etorria.

                Pozik ase genizun

                gose-egarria,

                baita ekarri ere

                kaiola berria.

 

                Balkoia bait geneukan

                egoera tristez,

                guztiok zenbat poztu

                giņan zu iristez.

                Auzokoak oartu

                ere bai alpistez,

                zure etorreraz ta

                abesti politez.

                Guk mantendu zaitugu

                ogiz ta alpistez.

 

                Kalean ere asko

                zeneuzkan entzuten.

                Belarria agudo

                luzatzen zizuten.

                «Nun erosi dezue?»,

                galdetzen ziguten.

                Txoria, zu ez zera

                dirutan erosten.

                Arrigarria nundik

                bidali zinduten.

 

                Dozen erdi bat urte

                zuk gure balkoian

                pasa dituzu kantuz,

                bixkor ta sasoian,

                giro txarrean beean

                ta onean goian,

                eguzki epeletan

                ormaren kantoian,

                loreak apaingarri

                alboko kajoian.

 

                Muika-aldietan

                naiz galdu itxura,

                bereala uxatzen

                zenuen tristura.

                Orrela pasa dira

                sei negu, sei uda.

                Eguraldi otzetan

                izan det ardura

                arratsetan sartzeko

                sukalde barrura.

 

                Tarteka sukaldean

                nere afanean,

                illunabar aldera

                isiltasunean,

                bertso batzuk idazten

                asten nintzanean,

                zure txorrotxioa

                maaiaren gaiņean

                lagungarri izaten

                nuen geienean.

 

                Gau batez bagenuen

                naiko eginkizun.

                Txanoko kafeari

                diot mirestasun.

                Neuk artu eta zuri

                ere eman nizun.

                Itxura danez, gutxi

                gustatu zitzaizun.

                Ai, zer kuxidadeak

                egin zizkidazun!

 

                Biok aurkitzen giņan

                umore pittiņez:

                ni, neure bertsoekin;

                zu, zeure mitiņez.

                Kafetan sartu ziņan

                baiņatzeko griņez.

                Gero ara zer: ego

                biei eragiņez,

                bertso-paper guztiak

                kafe-zipriztiņez.

 

                Elkarrengana txantxa

                bagenebilkien.

                Zirika asita neu

                atera gaizkien.

                Itxaropena bertso

                aieri banien.

                Orixe saria' re

                erori zitzaien.

                Leen bedeinkapena

                zuk eman zenien.

 

                Sei urte asko dira,

                baiņa zaude lasai:

                iņoiz ez zera izan

                etxeko aspergai.

                Ustez zaindu zaitugu

                ongi aste ta jai.

                Askatasun osoa

                merezi dezu, bai.

                Zure xaarraldirik

                ez det ikusi nai.

 

                Zuri idazten bete

                leizke zenbait orri,

                txori maitatuena

                bait zaitut zerorri.

                Kendu diot atea

                kaiolatxo orri.

                Zurea da mundua.

                Zoaz, Kaxkagorri.

                Ta aspertzen bazera,

                berriro etorri.

Garapena: Dijitalidadea SL