Nikolas
Zendoia

1941 (Aia)

Egile honen
beste liburuak

BERTSOA

Egan dijoa

2005, Auspoa

Beranduko birigarroa

1998, Auspoa

Oroitzapenen eta bertso-sorten artean, hamaika kontu eta gorabehera azaltzen eta hitz neurtuz ematen dizkigu egileak. Serioak dira horietako batzuk, gaiak hala eskatuta; irakurlea irribarrez jarriko dute besteek, gertaeraren halabeharrak eta Izetaren kontaera moduak bultzatuta. Berrehun orrialdetik gorakoa da liburua, baina aise irakurtzen dena, berehalakoan. Irakurri ahala, gainera, herri baten sustraietan, igaroaren taupadetan murgiltzearen lilurak hartzen du irakurlea. Bertsozaleek aurkituko dute non gozatua lan honetan. Zarautz, Aia eta inguruetakoentzat, berriz, ia ezinbesteko irakurgaia da.

Mikel Aldalur (Euskaldunon Egunkaria, 1998-09-05)

Zarauzko azken portu

 

        Arautza oso txikia nintzala joaten asi nintzan, aitarekin perratokira eta abar.

        Azken Portu ostatua oso ezaguna zan, gaur bota badute ere. Ostatu atzean, bazan Manuel erreroa. Errero aundia deitzen genion. Gizon aundia, perratzaille ona. Il berria da.

        Azken Portu ostatu ura, garai batean, Basarri bertsolari aundiaren gurasoak eduki omen zuten. Gero, ostatuaren gaiñean bizi zirala ezagutu nituen nik.

        Basarriren ama, zer emakume on xamurra! Izetan aurren bat jaiotzen zanean, bisitara ere joan oi zan. Emakume ura izketan entzutea eta ikustea zan irudi aaztu eziñezkoa. Basarriren aita ez nuen ezagutu.

        Azken Portu jende askoren ostatu zan, bertako familia oso jende ona zalarik. Sartu-irten aundia zuen.

        Erreroak idiak perratu bitartean, egiten nituen bi lan: Azken Portun gosaldu, eta Napar-txikirengana joanda illea moztu, aurrean mototsa ta atzean zero. Baiña ez da gezurra ostatuetan era askotako jendea ikusten dala.

 

                Iñoiz perratokira

                joaten giñanean,

                aitarekin izaten

                nintzan geienean.

                Gero mokadutxo bat

                ostatu barnean,

                bitartean Errero

                aundia lanean.

 

                Bein, olaxe akuillu,

                soka ta alanbre:

                «bokadillo txiki bat,

                zu, etxekoandre».

                Neri begira parrez

                erderaz bi hombre:

                «Mírale a ese chaval,

                qué cara de hambre».

 

                Gabardina apaiñez

                sonbrerodun biak,

                makilla eskuan ta

                ustu baxo-erdiak.

                Katuen bigoteak,

                axeri-begiak,

                ez zituzten nik bezain

                kolore gorriak.

 

 

 

 

Zarauzko moilla

 

        Portu txiki bat da Zarauzko moilla. Oso txikia ere: luzeran 100 metro ez da izango, eta zabalean 15 edo orrela. Txalupak bakarrik sartzen dira.

        1856an asiak izango ziran egiten, 90.000 edo 100.000 peztako aurrekontuarekin. Ia egiña zan garaian, gau batean, bi ormatako bat bota omen zioten, orduan gertatu zan gerra bat zala tarteko.

        Berriro, urte askoan egon omen zan moilla orma batekin, erriko arrantzale txikiak oso itxura nolabaitekoan baztertzen zituztelarik euren ontzi txikiak.

        Urte-pilla bat pasa ta gero, berriz ere asmoak sortu ziran, moillako eraikuntzak nolabait egiteko. Baimenak lortzea ere zailla omen zan. Baiña izan bear zuen gizon aundi samar bat, ministroa alegia, udaran Zarautzen egoten zana. Pixka bat arek mugiarazi omen zuen paper eta diru-kontua. Erri oni egundoko maitasuna omen zion, berak bere aldetik eskupeko aundi bat jarri zuelarik.

        Zarauzko erriak eta erritarrak oso etxeko gizona omen zuten Madoz jauna.

        Geroztik or dago gure moilla.

        Jakiña: askotan egingo zizkioten berrikuntzak. Urte asko ditu. Eta urak ez du barkatzen, otzanen ibilita ere. Eta ori askotan besteraka ibiltzen da.

        Gaur egun, oso polita dago gure portu txikia. Orrez gain, leku maite bat da moilla errian eta erritarren artean.

        Udaldean, Zarautza jende asko etortzen da gaur ere, inguruetatik eta urrutixeagotik ere bai. Eta moillako oroimenarekin eramaten dute bui askok.

        1994an, amabi bertso auek jarri nituen moillari buruz. 1995ean Zarauzko Santa Marina jaietan, bertsopaper-leiaketan sarituak izan ziran, eta kantatuak.

 

                Zarautzak badu portu txiki bat

                deitzen diotena moilla.

                Ez da luzea, ez da zabala

                ezta ere borobilla.

                Ontzi aundirik ezin da sartu

                bateltxoentzat soil-soilla.

                Bi orma lodiz orniturikan

                bere soka ta argoilla,

                edonorentzat jolas-lekua,

                arrantzaleen opilla.

 

                Milla zortzireun berrogei eta

                amaseigarren urtean,

                eraikuntzako leen arria

                jarri omen zan urpean.

                Eun milla pezta inguru zuen

                aurrekontuen trukean,

                «San Antonio kofradia ta

                erriko ardurapean,

                Madoz jaunaren laguntza ere

                izan zalarik tartean.

 

                Zer erentzia utzi ziguten

                izan dezagun goguan.

                Osin-txulo bat bezela dago

                itsasoaren onduan,

                illargitikan gertu izarra

                egon izan dan moduan.

                Galdetzen degu aldamenetik

                pasatzen geran orduan:

                «Au baiño portu politagorik

                egongo al da munduan?»

 

                Santa Barbara mendiak babes,

                diz-diz dio eguzkiak,

                itsas seaska dala dirudi

                Getari bide azpiak.

                Orma-kosketan egongo dira

                arrantzaleen saskiak.

                Egin litezke jauziak eta

                artu ditezke bustiak.

                Bertan igari ikasten dute

                erriko ume guztiak.

 

                Pasadizoan baldin bazera

                ez zaitez joan ieska,

                begira zazu portu txikira,

                geldi zintezke mireska:

                zaar edo eldu, ala sasoiko,

                bai mutiko ta bai neska,

                arrantza dala, jolasa dala,

                beste batzuek saieska,

                an beti norbait izango dezu,

                askotan berriz gaiñezka.

 

                Moillako jaien antolaketak

                uda aldean du gaiña,

                berri-itxuran apaintzen dute

                urte askotxo du baiña;

                kaioak ere abesten dute

                eurek dakiten dultzaiña,

                ango antzarren arrapaketa,

                tranpolin eta kukaiña...

 

                An biltzen diran mutil koskorrak

                badakite, bai, guk aiña.

                Txaluparen bat or izango du

                beti tiliki-talaka,

                sartu ta irten, jira ta bira,

                lagun bi edo banaka;

                bere lepoan emango zuten

                nork daki zenbat palaka.

                Milla olatu or datozkio

                muxuka edo xaplaka...

 

                Noek ez dakit bazuan baiña

                guretzat bera da arka.

                Arraunlarien eguna bada,

                o adiskide maitea,

                begiei poza ematearren

                bertara urbil zaitea.

                Une berean etengo zaizu

                tristura denen katea.

                Ikusitzean jendez gaiñezka,

                pakezko irriz betea,

                zerorren baitan esango dezu:

                «zorionaren atea».

 

                Txalupatxoak bere barruan

                berrogei, berrogei ta bost;

                geiago ere sartu litezke,

                baiña lekua ozta-ozt.

                Zeiñen dotore egoten diran,

                batek txirrist, besteak kosk.

                Itsas olatu zakarrak ere

                ezin diete egin osk:

                etorri aala ormaz kanpotik

                leertzen dira, plost ta plost.

 

                Itsas betea dan garaietan

                bere ur danak adio.

                Une aretan esan daiteke

                ezer ez dula balio:

                batel txikiak ondar gaiñean,

                ormetan lau oroldio...

                Baiña berriro osatutzean

                leengo ederra dario.

                Ema itsaso zabalak

                ere errespetoa badio.

 

                Garai artako aitona aiek

                asko kostata lortua,

                betiko nai ta ezin orretan

                itsatsi edo sortua,

                eun ta ogeita amar bat urte

                istoriak aitortua...

                Zein polit zeran urez betea,

                zeiñen polit agortua!

                Txikienetan txikia baiña

                zu zera gure portua.

 

                Erri polit au zerbitu dezu

                ainbat urteren burutik.

                Guk ez dizugu ies egin nai

                iñoiz zure ingurutik.

                Pasako dira belaunaldiak,

                joango gera mundutik...

                Portu txikia, isil-isilik

                zu ortxe egon zut-zutik...

                Txalo aundi bat jaso ezazu

                zarauztar danon eskutik.

 

Zarauzko Santa Marina bertsopaper-leiaketan 1. saria, 1995ean

Garapena: Dijitalidadea SL