Basarri
(Ignacio Eizmendi)

1913 (Errezil)
1999 (Zarautz)

Egile honen
beste liburuak

BERTSOA

Atano III. Bere edestia bertsotan

1949, Itxaropena

Basarri

1950, Itxaropena

Laugarren Txinpartak

1966, Auspoa

Sortu zaizkidanak

1973, Auspoa

Kezka giroan

1983, Auspoa

Nere Bordatxotik

1992, Auspoa

ARTIKULUAK

Bertsolaritzari buruz

1984, Auspoa

Kantari nator

1960, Itxaropena

ZARAUTZ'KO MIXIO BATZUTAN

 

Zarautz erriak entzunak ditu

izketa sendo, beroak,

Egiak bide bakarra du ta

an izan ziran angoak

Ikusi dana garbiro jartzen

geu gera gu lenengoak,

Oraiñarteko marka guziak

autsi ditu aurtengoak.

 

Obeto ezin entzun ziteken

Mixio Santuko itzik,

Eleizaratu gabe ez gendun

ez goiz eta ez arratsik.

Orratz batentzat ainbeste toki

ezin arkitu zan utsik;

Etxe zuloan ez da gelditu

gaxoren bat izan ezik.

 

lñoiz aztutzen ditugun gauzak

bai ederki gogoratu,

Diran bezela azaldu dira;

ez da ezer zokoratu.

Len sasitegi ziran barrenak

orra batetan loratu ;

Anima salba nai lukeanak

ba-daki nola jokatu.

 

Aita Lasa ta Aita Agirretxe,

izlari trebe zorrotzak,

Agertu dute zer dakarkian

pekatuaren morrontzak.

Barren guziak aztertu ditu

Jaun argi auen itz otsak,

Ongi dakite nola xamurtu

pekatuaren biotzak.

 

Amar agindu daude emanak

kristau guzion artera,

Egunen batez joan bear degu

beren kontu ematera.

Esamin on bat egin dezagun

anai guziok batera,

Argaltxoenak zeñetan gauden

orain kontuak atera.

 

Zar eta gazte, pobre ta aberats,

danetik da mundu ontan,

Neska ta mutill, ezkondu ta gai,

sartzen gera talde ortan.

Pekatuaren errañu beltza

ageri da guziotan,

Gordeta ez da ezer gelditu

aurten gure Mixiotan.

 

Gai errezetan bezin garbiro

jardun dira gai zalletan,

Utsegin gabe zintzo jarraituz

artzen zituzten salletan.

Goiko bi jaunak Parrokian da

Aita Abaitua prailletan,

Arrai guziak erortzen dira

dauzkaten sare malletan.

 

Zeru ta Lurren Jaun da Jabea

daukagu beti testigu,

Egun batean kontu guziak

eskatu bear dizkigu.

Mixioetan makiñatxo bat

kontseju on eman zaigu,

Geuretzat mesederik geiena

aztutzen ezpazaizkigu.

 

Zarautz, 1955'garren urtea.

 

 

 

MANTEROLA

 

Aia erritik azaldu zaigu

indar mardulez betea,

Arria errez dantzatzen orrek

berekin dauka artea.

Ez da egoki bere izena

aitatu gabe uztea,

Euskalerriko indartsu danen

buru jarri dan gaztea.

 

Bein bear eta Aia erritik

orrelako bat artea,

Ori lanean ikusi degun

guziok arritu gera.

Beldurgarri da arri zarreri

egiten dien sarrera,

Eldu orduko jasotzen ditu

lurretikan bizkarrera.

 

Kolorez gorri, gorputzez sendo,

auxe ba-da mutikoa,

Bai jasotzalle garbi, ederra,

bai maneju aundikoa.

Naiz jarri arri zilindroa ta,

berdiñ zaio kubikoa,

Jostallu gisan erabiltzeko

indarra dauka naikoa.

 

Egun batean orrek Azpeiti'ñ

mundu guzia arritu,

Amabi arruako arriak

etzuan asko larritu.

Azkenerako kontrariorik

iñon ez dula gelditu...

Oraiñarteko marka guziak

oso beian utzi ditu.

 

Ondo osatzen zaigu mutilla,

gerri, belaun eta beso,

Amabi arruako arria

erabiltzen du eroso.

Orduerdian eun aldiz orrek

bizkarrera garbi jaso,

Olakoari kontra egiten

gaitza izaten da oso.

 

Erakutsia daukazu garbi

ortarakoa zerala,

Sinista zazu egindakoak

ortxe gelditzen dirala.

Zure indarrak Euskalerrian

berekin dauka itzala,

Jaun Zerukoak urte askoan

ondo kontserba zaitzala.

 

Zarautz, 1959'garren urteko Azaroa

Garapena: Dijitalidadea SL