Basarri
(Ignacio Eizmendi)

1913 (Errezil)
1999 (Zarautz)

Egile honen
beste liburuak

BERTSOA

Atano III. Bere edestia bertsotan

1949, Itxaropena

Laugarren Txinpartak

1966, Auspoa

Kantari nator

1960, Itxaropena

Sortu zaizkidanak

1973, Auspoa

Kezka giroan

1983, Auspoa

Nere Bordatxotik

1992, Auspoa

ARTIKULUAK

Bertsolaritzari buruz

1984, Auspoa

Basarri

1950, Itxaropena

Retorikoak ziotenez, sermolaria, vir bonus, dicendi peritus izan behar du, "gizon on eta etorri errezeko". Eta alaxe da gure Basarri ere: vir bonus, "gizon ona eta etorri oparoduna". Baņan ez da sermolari utsik. Poeta da bide batez.

Lekuona'tar Emanuel (1950)

Bat-bateko beste zenbait bertso

Joxemari Iriondo

 

        Han eta hemen, herriz herri egindako zenbait saiotako bertsoak jasoko ditugu ondorengo orrietan.

Batez ere, 1960-1970 hamarraldian jaialdiz jaialdi jaso genuen zenbait ale, eta Euskadi Irratiari (Nikolas Aldai eta Joxe Alkain) esker bildu ditugun jaialdi batzuk hartuko ditugu gai. Txomin Garmendia, Joxe Mari Lertxundi, Markos Manterola, Joxe Agirre, Juan Mari Narbaiza eta beste bertsozale askok gogoan gorde dituzten batzuk ere bildu ahal izan ditugu hemen. Eta denei eskerrak eman nahi dizkiegu, bihotzez!

        Inazio Eizmendi Basarri, lehen ere askotan esana dugunez, irrati-gizona, kazetaria eta idazlea zen, Baina, batez ere, bat-bateko bertsolari haundia. Hitzetik hortzerako hizkuntzan maisu haundia, ezbairik gabe. Herriz herri, Euskal Herriko bazter askotan egindako ehunka saiotatik, honako hauexek bildu ditugu, ezinbestean:

 

 

1961eko urtarrilak 6

 

        Egun hartan Bilboko Arriaga antzokian izandako jaialdian jasotako bertsoak dira ondorengo hauek.

        Bertso-egarri haundia zegoen Bilbo aldeko euskaldunen artean, eta egundoko jendetza bildu zen Arriaga antzoki ederrean. Izan ere, goi-mailako bertsolari-taldea programatu zuten hango antolatzaileek: Uztapide, Xalbador, Balendin Enbeita, Mitxelena, Bautista Madariaga, Andres Narbarte Xalto, Azpillaga eta Basarri, alajaina! Ez ziren noiznahi elkarrekin ikus zitezkeen bertsolariak. Alfonso Irigoien zena izan zen antolatzaile, gai-jartzaile eta zuzendari. Basarrik bilbotarrei egindako lehen agurra:

 

                Ezpaiņetara irten zaitea,

                ene euskera kuttuna.

                Danok ikasi al dezute ondo

                Azpillagak esan duna,

                kolpez gustora utzitzeko gaur

                emen jende euskalduna?

                Begoņako Ama, eman zaiguzu

                bear dan argitasuna.

 

        Lehen agurraren ostean, Azpillaga, Mattin eta Basarrik, hirurok elkarrekin, ofiziotan egin zuten saioa honelaxe izan zen. Gaia, hitzez hitz: Azpillaga da gizon ezkondua; Mattin, mutilzaharra; eta Basarri, gizon alargundua.

 

        Azp:

                Gaia artuta asi bearko

                oraintxe zerbait esaten,

                solterua ta alarguna gaur

                nola etorri zeraten.

                Iņola al bada andre on bana

                artu nai luteke aurten.

                Orain kontatu bear duzute

                zer moduz bizi zeraten.

 

        Mat:

                Azpillaga da oraingo huntan

                gure zirika hasia;

                mutil ederra nola dagoen

                gazteik hartu emaztia.

                Nik eztut eiten horrek bezenbat

                bronka edo edatia.

                Horrena baino libreago da

                mutilzaharraren etxia.

 

        Bas:

                Nik emazte bat banuen berriz

                goxua eta kuttuna,

                mundu ontako urre guztiak

                ondo balio zituna.

                Ogeita amabost urterekin

                gelditu naiz alarguna.

                Orain ta gero egin dedilla

                gure Jainkoak nai duna.

 

        Azp:

                Alargun danak pena daukala

                au ez degu ukatuko;

                baiņa mutilzar onentzat beste

                itzik badet eratuko.

                Andreak bezin ondo eztizu

                iņork oirik berotuko.

                Ezkondu zaite al dan azkarren

                ta etzazu damutuko.

 

        Mat:

                Hik ere ondo ezagutzen'tuk

                gazte ezkondu hoien faltak.

                Festa frango ibili behar

                baitute ama ta aitak.

                Ume batek trajia falta,

                besteak berriz galtzetak.

                Izertu ederrik hartu behar dik

                ezkonduaren kopetak.

 

        Bas:

                Famili on bat nik izan nuan

                gure Jainkoak emanda.

                Gau illunian bizi naiz orain;

                au bizimodu txarra da!        gc

                Baiņa mutilzar au kontsolatu

                nai det nik ere, al bada:       

                oraindik gaztetxo daukat baiņa

                gordeko dizut alaba.

 

        Azp:

                Etxian daukan gauzik onena

                eskeinka da alarguna;

                len ere garbi jakin da emen

                zertsu bizi dan daukana.

                Baiņa mutilzar onek'e neri

                ematen ditana pena:

                otzik kalean izan omen da

                mutilzarraren azkena.

 

        Mat:

                Bien artian ezarri naute

                frango ateka ertzian.

                Ezkondu hori atera nahia

                askotan dago etxian.

                Andria hasten zaio aldetik

                bronkan eta erasian.

                Mutilzaharra festara doa

                berak nahi duen guztian.

 

        Bas:

                Askok eztute konprendituko,

                ai, alargunaren penik.

                Jakiņian ez leike egon

                ur ortan pasa eztanik.

                Bere berririk gabe eskeintzea

                oso gaizki egin det nik.

                Nere alabak eztu maiteko

                kalbo zabala duanik.

 

        Azp:

                Au esan bear, alargunakin

                ezin da entendituta,

                berak lenguan festara esan du

                joaten da presak galduta.

                Gero andikan goizalderako

                etxeratu mozkortuta.

                Azken arnasak botako ditu

                sastrakan baten sartuta.

 

        Mat:

                Azkenian berotu naute

                bien artian ezkontzeko;

                Basarri jaunak alaba on bat

                omen du enpleatzeko.

                Burutik soila harek ere eztu,

                naski, deusikan galtzeko.

                Halako zerbait beharko nuke

                arraza kanbiatzeko.

 

        Bas:

                Gaur Bilbaora etorri gera

                jarri dituzten pesteta;

                uste ez dala sortu da emen

                makiņatxo bat nasketa.

                Nere alaba azia dago

                izardi asko kostata;

                oneri nola emango diot

                metro ta laurden ezta-ta.

 

        Bakoitzak hiru bertso botatzeko gaia eman zien ondoren Irigoienek denei, banaka-banaka. Baserriri jarritako gaia: Aita baten esanak oraindik haurra dan seme bati, bere bizitzan euskera estimatu dezan.

 

                Guraso batek nere ustetan

                au da egin bear duena:

                seme-alabak berekin artu

                al duenik goxuena.

                Ta erakutsi gabe ez bedi

                lasaitu bere barrena,

                jainkotasuna lenbiziko

                ta gure euskera urrena.

 

                Aita ta ama zeraten danok,

                ekin sendo eta bero.

                Pena izatea alperrikan da

                denbora joanda gero.

                Itsasorikan ezpaldin bada

                arrairik ezin espero.

                Euskalerriak zer balio du

                euskera galdu ezkero?

 

                Urte auetan galtzen ari da,

                begira danok noranai.

                Erremedio bada oraindik,

                ta oraintxe degu garai.

                Euskera ama maite, zuri guk

                esan nai dizugu, bai!

                Zu il ezkero guk eztegula

                lur sartu ontan bizi nai.

 

                Aspaldi ontan sartu baizaio

                ain naigabezko zaputza,

                lurpera ortxe dijoa eta

                askotan geronek bultza.

                Bere tokian ikusi dedin

                gu euskaldunon izkuntza,

                Jaungoiko maite alguztiduna,

                egin zaiguzu laguntza.

Garapena: Dijitalidadea SL